Για ένα διάστημα κάποια βίντεο θα είναι απενεργοποιημένα λόγω αναβάθμισης.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.

BigBang International Short Film Festival 2018 Iranian Short Films

BBISFF 2018Iranian Short Films

See the 2nd BBISFF 2018 catalog

BigBang International Short Film Festival is an event that aims to demonstrate the thematic and fully completed cinematic suggestions through the cinematic style of the short film. A short film can demonstrate quickly, flexibly, in a condensed way and with an unshakeable point of view important issues of global interest and it does that with freshness, youthfulness and boldness. 
It is organized by t-shOrt (www.t-short.gr) and it is hosted on the website www.shortfilm.gr, the only and largest website for short films in Greece. The Greek production company t-shOrt passionately supports short films and everything concerning their production, promotion and distribution. It seeks to promote new talents, creators and artists who love short films and express themselves through them. It emphasizes on films that deviate from established standards and films that have a special and personal way of expression. The company's involvement in the short film goes back to 2001, while the involvement of its founder and art director, Kyriakos Chatzimichailidis - director and producer – goes back to 1990 (twenty-five years devotion to short films).

The festival will take place in two phases - periods. First the classic festal organization of screenings in a movie theatre and then the online screenings for audience award.

The goal of BigBang International Short Film Festival for 2018 is the focus on the Iranian Micro Cinema through the screenings of short films by Iranian creators.

Like every year the event contains a special 2-hour thematic tribute. For the year 2018, the theme "Gender Equality, Support Structures for Women" was chosen given the particular situation in our country and globally, but mainly in Iran.

The festival is supported by the Public Administration Reform. European Social Fund.
Also by the Tehran Embassy in Greece, the Hellenic Foundation for Culture and Federation of Greek Cinema Clubs (F.G.C.C.)

Basic Competiting Program: "Iranian Micro Cinema"
There is no doubt that Iranian cinema is an important part of the world cinema production with significant films from inspiring creators who, against all difficulties due to their system, produce art that is so extraordinary and personal that we could talk about an "Iranian Cinema School". While the Greek film viewers is generally familiar with the productions of Kiarostami, Farhadi, Panahi, etc., the Iranian short film industry, productions which, as a whole, has nothing to envy from the Iranian feature films and mainly consists of non-recognized young artists is almost an unknown field. The festival aims to introduce to the Greek film viewers these artists.

The First Steps 
A small part of the festival will be the presentation of the first short films of great and well-known artists such as Kiarostami, Panahi, Farhadi and others to illustrate the primary cinematic thought and course of the directors who managed to get into some major world events (Oscar, etc.)

The 2-hours Special Theme Tribute
By the thematic term "Gender Equality, Support Structures for Women" the festival seeks any scenario, story, topic that touches this difficult situation in any of its form. The thematic term can either be the main theme of the film, or it can exist on a second level inside the story as long as it is of major importance in the development of the story of the film. Related topics to this thematic term: Violence, devaluation, claim rights, suicide, syndicalism, woman's supremacy, pride, etc. The films will be screened for the first time in Greece and they will have Greek subtitles.

Film Sellection:
The festival will select the films with the following process:
 Selection from all the movies submitted to the filmfreeway.com platform, Festhome.com. If another way of selecting movies will be found, it will be acceptable and combined with the process of the platform selection. The selected films will be screened in the festival's competition program. 
 FIRST STAGE: Screen the selected films in a movie theatre – Give away the awards.
 SECOND STAGE: Refers to the online viewing of all selected films so the viewers can vote their favourite film. The award will be given to the film that will prevail over the top 10 on the last day of the online screening July the 31st, 2018 at 12:00 pm (Greek time).

The festival takes action with the following time requirements - Deadlines: 

00  MARCH 2018 FILM SUBMITTIONS
25  APRIL 2018 ANNOUNCEMENT DATE OF THE CHOSEN PARTICIPANTS 
APRIL-MAY 2018 PREPARATION AND COMMUNICATION OF THE FESTIVAL
01 - 03 JUNE 2018 PROJECTION OF THE CHOSEN FILMS IN THE MOVIE THEATRE.
03  JUNE 2018 DATE OF THE CLOSING CEREMONY AND AWARDS IN THE MOVIE THEATRE 
01 JULY 2018 OPENING DATE OF ONLINE PROJECTION AND PUBLIC VOTING 
31 JULY 2018 CLOSING DATE OF ONLINE PROJECTION AND PUBLIC VOTING - AUDIENCE AWARD ANNOUNCEMENT

Films allowed to submit to the festival:
 • Short films  FICTION 30 min or less
 • Short films DOCUMENTARY  30 min or less
 • Short films ANNIMATION  30 min or less 

Year of production of the submitted films:
The festival has the form of a retrospective. For this reason, it is also interested in older films that will outline the issue of "Gender Equality, Support Structures for Women" during the recent period of the last 3 years. Thus, the festival will be accepting films produced in the last 3 (three) years. The limit will be the year 2015.

No world premiere is required. Films that will participate in the special tribute will definitely have a PanHellenic first screening.

The viewing and selection process:
 The art director and his collaborators will select the films participating in the competition.
 After the screening in the movie theatre, the award-winning films will be selected by a committee. The award-winning films will win their nationwide distribution in Greek cinemas with the support of the Federation of Greek Cinema Clubs.
 After the online screening of the films, one film will be selected based on the top10 (audience vote), which will be the movie that will receive the audience award.
 
The movie theatre (FIRST STAGE)
The films selected for the competition will be screened in a central theater in Athens. It's called "Cinema Lais" (Greek Film Archive - Film Museum) and located at 48, Iera Odos & 134-136 Megalou Alexandrou Str., Kerameikos, Athens (www.tainiothiki.gr).The event will be a tribute focusing on the "Iranian Micro Cinema".

The online screenings (SECOND STAGE)
www.shortfilm.gr is one of the most important sites to the Greek short films. This site hosts online competitions for short films. It is called Big Bang International Short Film Festival. The films are being screened on a well-designed page to numerous online viewers. You can find links for the site below:

Judging committees 
 The Art Director and his collaborators will choose the films that will be screened at the festival among all submitted ones. The final number of the selected films will be determined having in mind their overall screening time in the distribution theatres.
 The 3-member committee will judge the films that will be awarded and will be distributed all over Greece by Federation of Greek Cinema Clubs. The committee consists of filmmakers with active and significant action in the short film industry. The names and job descriptions of the committee members will be announced shortly.
 The viewers - Internet users will vote online at www.shortfilm.gr defining the top 10 and then the best film will be selected for the audience award.


Festival promotion
The festival will be promoted through media sponsors - supporters, the web, social media, newsletters, tv channels, Facebook, Twitter, etc.


Art Director of Big Bang International Short Film Festival
Kyriakos Chatzimichailidis
 
Δείτε τον κατάλογο του 2ου BBISFF 2018 Το BigBang International Short Film Festival είναι διοργάνωση που στοχεύει στην κατάδειξη θεματικών και εστιασμένων κινηματογραφικών προτάσεων μέσα από την φόρμα του κινηματογραφικού στυλ της μικρού μήκους ταινίας. Η μικρού μήκους ταινία μπορεί και αποδίδει σύντομα, ευέλικτα, συμπυκνωμένα και με ισχυρή άποψη σημαντικά ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και τα καταγράφει με φρεσκάδα, νεανικότητα και τολμηρότητα.

Διοργανώνεται από την εταιρεία t-shOrt (www.t-short.gr) και φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο www.shortfilm.gr, τον μοναδικό και μεγαλύτερο ιστότοπο για την μικρού μήκους ταινία στην Ελλάδα. Η ελληνική εταιρεία παραγωγής t-shOrt υποστηρίζει με πάθος την μικρού μήκους ταινία και ότι την αφορά σε σχέση με την παραγωγή, την προώθηση και την διανομή της. Επιδιώκει να προβάλει τα καινούρια ταλέντα, τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες που αγαπούν και εκφράζονται μέσα από το είδος αυτό. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ταινίες που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα πρότυπα και σε ταινίες που επιχειρούν ιδιαίτερο και προσωπικό λόγο. Η δράση της εταιρείας στην μικρού μήκους χρονολογείται από το 2001 ενώ η δράση του ιδρυτή της και καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ κ. Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη, σκηνοθέτη και παραγωγού, από το 1990 (εικοσιπέντε χρόνια ανελλιπούς δράσης στην μικρού μήκους ταινία.)

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε δύο φάσεις - περιόδους. Με κλασική φεστιβαλική διοργάνωση προβολών σε κινηματογραφική αίθουσα και στη συνέχεια με την online διαδικτυακή προβολή για το βραβείο κοινού.

Στόχος του BigBang International Short Film Festival για το 2018 είναι η εστίαση στον Ιρανικό ΜικροΚινηματογράφο μέσα από ένα μεγάλο πανόραμα μικρού μήκους ταινιών από Ιρανούς δημιουργούς.

Όπως κάθε χρόνο η διοργάνωση περιέχει ειδικό 2ωρο θεματικό αφιέρωμα. Για το 2018 επιλέχθηκε η θεματική «Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών» δεδομένης της ιδιαίτερης κατάστασης και στην χώρα μας και παγκοσμίως αλλά κυρίως στο Ιράν.

Το φεστιβάλ υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της Ελλάδας προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό γύρω από σημαντικά θέματα.
Επίσης από την Ελληνική Πρεσβεία στην Τεχεράνη, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, την Ο.Κ.Λ.Ε. (Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας).

Βασικό Διαγωνιστικό πρόγραμμα: «Ιρανικός ΜικροΚινηματογράφος»
Είναι αναμφισβήτητη ή άποψη ότι ο Ιρανικός κινηματογράφος είναι ένα σπουδαιότατο κομμάτι της παγκόσμιας κινηματογραφικής παραγωγής με σημαντικές ταινίες από εμπνευσμένους δημιουργούς οι οποίοι κόντρα στις ιδιαίτερες αντιξοότητες του συστήματός τους παράγουν τέχνη ιδιαίτερη και τόσο προσωπική που θα μπορούσαμε να μιλάμε για «Ιρανική Κινηματογραφική Σχολή». Ενώ το ελληνικό κοινό σε γενικές γραμμές γνωρίζει τις παραγωγές μεγάλου μήκους των Κιαροστάμι, Φαραντί, Παναχί, κ.λπ είναι σχεδόν άγνωστο πεδίο το κομμάτι της Ιρανικής μικρής ταινίας που αφορά κατά κύριο λόγο σε ΜΗ καταξιωμένους νέους δημιουργούς, μια παραγωγή που στο σύνολό της δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από την μεγάλη Ιρανική ταινία. Το φεστιβάλ στοχεύει στην γνωριμία του ελληνικού κοινού με το υλικό αυτό.

Τα πρώτα βήματα 
Ένα μικρό αφιέρωμα στο φεστιβάλ θα αφορά στην παρουσίαση των πρώτων μικρού μήκους ταινιών μεγάλων και καταξιωμένων δημιουργών όπως ο Κιαροστάμι, ο Παναχί, ο Φαραντί κ.α. ώστε να διαφανεί η πρωτογενής κινηματογραφική σκέψη και πορεία των σκηνοθετών που έφτασαν μεγάλες διοργανώσεις παγκόσμια (Όσκαρ, κ.λπ)

Το 2ωρο ειδικό θεματικό αφιέρωμα
Με τον θεματικό όρο «Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών» νοείται κάθε σενάριο, ιστορία, θέμα, που θίγει την δύσκολη αυτή κατάσταση σε οποιαδήποτε μορφή της. Είτε άμεσα ως κυρίαρχο θέμα της ταινίας, είτε έμμεσα, αν δηλαδή υπάρχει σε δεύτερο επίπεδο μέσα στην ιστορία αλλά έχει βαρύνουσα σημασία στην εξέλιξη και την δράση της ταινίας. Επίσης όλα τα παρελκόμενα και συσχετιζόμενα με την συγκεκριμένη θεματική ζητήματα. Παραδείγματος χάριν: Βία, υποτίμηση, διεκδίκηση, αυτοκτονία, συνδικαλισμός, κ.λπ. 
Όπως προαναφέραμε στόχος του BigBang International Short Film Festival για το 2018 είναι η εστίαση στον Ιρανικό μικροκινηματογράφο μέσα από ένα μεγάλο πανόραμα μικρού μήκους ταινιών από Ιρανούς δημιουργούς. Όπως κάθε χρόνο η διοργάνωση θα περιέχει αυτό το ειδικό 2ωρο θεματικό αφιέρωμα δεδομένης της ιδιαίτερης κατάστασης και στην χώρα μας και παγκοσμίως αλλά κυρίως στο Ιράν, όπου η γυναίκα υπόκειται ακόμα σε μια άνιση δικαιωμάτων με τους άντρες κατάσταση. Το ειδικό αφιέρωμα θα έχει πρώτες πανελλήνιες προβολές, δωρεάν είσοδο και υποτιτλισμένες στα ελληνικά ταινίες.

Επιλογή ταινιών:
Το φεστιβάλ θα επιλέξει τις ταινίες με τον εξής τρόπο:
 • Επιλογή από το σύνολο των ταινιών που θα έχουν υποβάλλει αίτημα. Οι επιλεγμένες ταινίες θα προβληθούν στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. 
 • ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Προβολή – Βράβευση ταινιών, από την βασική φεστιβαλική προβολή σε  κινηματογραφική αίθουσα των επιλεγμένων ταινιών
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Το δεύτερο στάδιο αφορά στην διαδικτυακή προβολή όλων των επιλεγμένων ταινιών με σκοπό την ψηφοφορία κοινού και την βράβευση μίας ταινίας όπως αυτή θα υπερισχύσει από το top10 την 31η Ιουλίου 2018, τελευταία ημέρα της online προβολής, στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.
Το φεστιβάλ λαμβάνει δράση με τις παρακάτω χρονικές προϋποθέσεις - Προθεσμίες:

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-MAΪΟΣ 2018 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝ/ΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
01 IOYΛIOY 2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ONLINE ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ONLINE ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ

Στο φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν:
 • Ταινίες μικρού μήκους ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ μέχρι 30 λεπτά
 • Ταινίες μικρού μήκους ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ μέχρι 30 λεπτά
 • Ταινίες μικρού μήκους ANNIMATION μέχρι 30 λεπτά

Έτος παραγωγής ταινιών:
Το φεστιβάλ έχει την μορφή της ρετροσπεκτίβας. Για τον λόγο αυτό ενδιαφέρεται και για παλιότερες ταινίες που θα σκιαγραφήσουν το ζήτημα «Ισότητα των δύο φύλων, δομές υποστήριξης γυναικών» στην πρόσφατη περίοδο των τελευταίων 3 ετών. Παλαιότερη ταινία θεωρείται ταινία που η παραγωγή της έγινε το 2015. 
Δεν απαιτείται παγκόσμια πρεμιέρα. Ταινίες που θα συμμετέχουν στο ειδικό αφιέρωμα θα έχουν οπωσδήποτε πανελλήνια πρώτη προβολή.


Διαδικασία προβολής και επιλογής των ταινιών:
 • Από τις ταινίες που θα υποβάλλουν συμμετοχή ο καλλιτεχνικός διευθυντής με τους συνεργάτες του θα επιλέξουν τις ταινίες για την συμμετοχή στο διαγωνιστικό πρόγραμμα.
 • Από την προβολή στην κινηματογραφική αίθουσα θα επιλεγούν, από συγκροτημένη επιτροπή κρίσης, οι βραβευμένες ταινίες. Οι βραβευμένες ταινίες θα κερδίσουν την πανελλήνια διανομή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες με την υποστήριξη της Ο.Κ.Λ.Ε. (Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας).
 • Από την διαδικτυακή προβολή των ταινιών θα επιλεγεί με βάση το top10 (ψηφοφορία κοινού) η πρώτη ταινία που θα είναι και η ταινία που θα πάρει το βραβείο κοινού.

Η αίθουσα κινηματογραφικής προβολής    
Οι ταινίες που θα επιλεγούν για το διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ θα προβληθούν σε κεντρική αίθουσα στην Αθήνα. Η εκδήλωση στην αίθουσα θα έχει χαρακτήρα αφιερωματικό με κεντρικό άξονα τον «Ιρανικό μικροκινηματογράφο». Η κινηματογραφική αίθουσα προβολής των ταινιών είναι ο κινηματογράφος «ΛΑΪΣ» (ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (www.tainiothiki.gr)

Ο διαδικτυακός μας Κινηματογράφος
To www.shortfilm.gr είναι από τα σημαντικότερα site για την ελληνική κινηματογραφική ταινία μήκους. Μέσα στο πλαίσιο του site δραστηριοποιούνται διαδικτυακοί διαγωνισμοί ταινιών μικρού μήκους με την επωνυμία Bigbang International Short Film Festival. Οι ταινίες προβάλλονται σε φροντισμένη γραφιστικά σελίδα και επικοινωνούνται σε πολυάριθμους θεατές - χρήστες του διαδικτύου.
Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από εδώ:


Κριτικές επιτροπές 
 • Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής και οι συνεργάτες του θα επιλέξουν από τις ταινίες που θα κατατεθούν. Από το σύνολο των αιτήσεων θα επιλεγούν οι καλύτερες ταινίες ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί με γνώμονα τον συνολικό ζητούμενο χρόνο προβολής τους στις αίθουσες διανομής.
 • Η 3μελής επιτροπή θα κρίνει για τις ταινίες που θα βραβευτούν και που θα ακολουθήσουν ως βραβευμένες την πανελλήνια διανομή τους σε κινηματογραφικές αίθουσες της Ο.Κ.Λ.Ε. (oklegr.blogspot.com). Η επιτροπή αποτελείται από ανθρώπους του κινηματογράφου με ενεργή και σημαντική δράση στην μικρού μήκους ταινία. 
 • Οι θεατές - χρήστες διαδικτύου θα ψηφίσουν διαδικτυακά στον διαδικτυακό τόπο www.shortfilm.gr  και από το top10 θα επιλεγεί η πρώτη για το βραβείο κοινού.

Επικοινωνία του φεστιβάλ
Το φεστιβάλ θα επικοινωνηθεί από χορηγούς επικοινωνίας, υποστηρικτές, διαδικτυακούς τόπους, μέσα μαζικής ενημέρωσης, newsletter, τηλεοπτικά κανάλια, Social Media, Facebook, Twitter, κ.λπ.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Big Bang International Short Film Festival
Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης