Για ένα διάστημα κάποια βίντεο θα είναι απενεργοποιημένα λόγω αναβάθμισης.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.

BigBang International Short Film Festival 2019 Romanian Short Films

Awards

Awards of the Big Bang International Short Film Festival 2019 - Romanian Short Films Panorama

2019 BBISFF's Pan-Hellenic Distribution Award for the following films:

1. Written/Unwritten by Adrian Silișteanu
2. The little hero by Elena Ciolacu
3. disabilities by Alin Duruian
4. AMERICA by George ve Gänæaard & Cucută Horia
5. Alazia by Cristian Pascariu
6. There’s nothing in this world by Andreea Vălean
7. The gift by Dumitru Grosei
8. Sunny rain by Andrada Botezatu 
9. Offstage by Andrei Huțuleac
10. The cork justifies the means by Mihai Ionescu 
11. The pill of happiness by Cecilia Felméri
12. The best customer by Serghei Chiviriga
13. The Christmas Gift by Bogdan Mureșanu
 

The BigBang International Short Film Festival
innovates in the awards process too.

Our special interest for the commercial distribution of short films has led to the development of important collaborations with cinemas in Athens and all over Greece. Thus, the films that will be distinguished in the festival will be distributed in greek cinemas during the 2019-2020 season.

Thirteen (13) films will be awarded on the basis of the thirteen features listed below (Direction, Production, Script, Actor in a leadin role, Actress in a leading role, Cinematography, Sound, Sets, Costumes, Editing, Special Effects, Music, Animation).
The thirteen (13) award-winning films will be equal as all of them will win  the "BigBang Festival Award for Pan-Hellenic Distribution".

Distribution will be of a commercial nature and the award-winning films will have a share of the profits that this process will bring. The number of halls, timetable and financial conditions will be announced after September 2019, when the halls establish their schedule for the 2019-2020 season.

The films will be distributed:

1. In the hall of the Federation of Greek Cinema Clubs (F.G.C.C.). The Cinematographic Clubs of the F.G.C.C. are more than 20 and are scattered all over Greece. They are in excellent cinemas and their audience is highly cinematic. You can see more here: oklegr.blogspot.com
2. In two central and highly esteemed cinemas of Athens:
• Cinema "Mikrokosmos" at 106, Syngrou Avenue in Athens. You can see more here: http://www.mikrokosmos.gr and
• Cinema "Studio Art Cinema" at  Amerikis Square, 33, Stavropoulou street in Athens. You can see more here: http://newstarartcinema.gr/studio/

Audience award

The Audience Award is related to the second phase of the festival which is online screening and voting for the films from 1 to 31 July 2019. 

The participation of the films in this phase is optional and producers and directors who do not want to see their movie online may refuse to participate. The films will be posted here (www.shortfilm.gr) and the prize will be worth € 300.00 sponsored by t-shOrt. 

Jury:

The members of the jury are made up of distinguished people with experience in distribution of the short films mainly. They are characterized by love and passion for the films, and their main interest is the development of the field of promoting the short film in the halls and the general public.

The members of the jury:

Dimitris Kalantidis 

•  Historian & Film Critic 
•  CEO of the Federation of Greek Cinema Clubs (F.G.C.C.)

Dimitris Kalantidis is a film historian and critic and member of the Pan-Hellenic Film Critics Association and the International Film Critics Federation. President of the Federation of Greek Cinema Clubs and the Heliopolis Film Club. He holds a Postgraduate Diploma in History and Theory of Greek and World Cinema. Author of the Greek cinema bibliography 1923-2000 and texts in collective volumes, magazines and newspapers.
jim_kalant@hotmail.com

Velissarios Kossivakis
•  Distributor
•  Film Studio owner "Studio Art Cinema"

Amerissa Basta
•  Director

Andreas Sotirakopoulos
•  Distributor
•  Owner of the cinema "Microcosmos"

Kyriakos Chatzimichailidis 
•  Director - Producer
•  Artistic Director of b.b.i.s.f.f.

Photos:
•  Members of the Jury
•  Cinema "Microcosmos"
•  Cinema "Studio Art Cinema"
•  Logo of the Federation of Greek Cinema Clubs (F.G.C.C.)
 
 
Βραβεία του Big Bang International Short Film Festival 2019 - Πανόραμα Ρουμανικών Mικρού Μήκους Tαινιών 

«Βραβείο Πανελλήνιας Διανομής BBISFF 2019» λαμβάνουν οι παρακάτω ταινίες:
 
1. Written/Unwritten του Adrian Silișteanu
2. The little hero της Elena Ciolacu
3. disabilities τουAlin Duruian
4. AMERICA των George ve Gänæaard & Cucută Horia
5. Alazia του Cristian Pascariu
6. There’s nothing in this world της Andreea Vălean
7. The gift του Dumitru Grosei
8. Sunny rain της Andrada Botezatu 
9. Offstage του Andrei Huțuleac
10. The cork justifies the means του Mihai Ionescu 
11. The pill of happiness της Cecilia Felméri
12. The best customer του Serghei Chiviriga
13. The Christmas Gift by Bogdan Mureșanu


Το BigBang International Short Film Festival
 καινοτομεί και στην διαδικασία των βραβείων.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουμε για την εμπορική διανομή των μικρού μήκους ταινιών, οδήγησε στην ανάπτυξη σημαντικών συνεργασιών με Κινηματογραφικές αίθουσες στην Αθήνα και στην Περιφέρεια. Έτσι οι ταινίες που θα διακριθούν θα τύχουν Κινηματογραφικής διανομής μέσα στην σεζόν 2019 – 2020. 

Θα βραβευτούν δεκατρείς (13) ταινίες με βάση τα δεκατρία παρακάτω αναφερόμενα χαρακτηριστικά (Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο, Ανδρική ερμηνεία, Γυναικεία ερμηνεία, Διεύθυνση Φωτογραφίας, Ήχος, Σκηνικά, Κοστούμια, Μοντάζ, Ειδικά εφέ, Μουσική, Κινούμενο σχέδιο). 

Οι δεκατρείς (13) βραβευμένες ταινίες δεν θα έχουν διάκριση μεταξύ τους και όλες θα χαρακτηριστούν με τον τίτλο «Βραβείο Πανελλήνιας Διανομής BBISFF 2019»

Η διανομή θα έχει εμπορικό χαρακτήρα και οι βραβευμένες ταινίες θα έχουν συμμετοχή στα κέρδη που θα επιφέρει η διαδικασία αυτή. Ο αριθμός των αιθουσών, το πρόγραμμα και οι οικονομικές προϋποθέσεις θα ανακοινωθούν μετά τον Σεπτέμβριο του 2019 αφού οι αίθουσες τότε διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους για την σεζόν 2019 – 2020.

Οι ταινίες θα διανεμηθούν:

1. Στο δίκτυο αιθουσών της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος (Ο.Κ.Λ.Ε.). Οι κινηματογραφικές Λέσχες του δικτύου της Ο.Κ.Λ.Ε. είναι περισσότερες από 20 και είναι διάσπαρτες σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Αφορούν σε εξαίρετες κινηματογραφικές αίθουσες και το κοινό τους είναι ιδιαίτερα cinefil. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: oklegr.blogspot.com
2. Σε δύο κεντρικούς και ιδιαίτερα αγαπητούς από το cinefil κοινό Κινηματογράφους της Αθήνας:
• Τον Κινηματογράφο «Mikrokosmos» στην Λεωφόρο Συγγρού 106 στην Αθήνα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: http://www.mikrokosmos.gr και
 Τον Κινηματογράφο «Studio Art Cinema» στην πλατεία Αμερικής στην οδό Σταυροπούλου 33 στην Αθήνα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: http://newstarartcinema.gr/studio/

Βραβείο κοινού
Το βραβείο κοινού αφορά στην δεύτερη φάση του φεστιβάλ και θα προκύψει από την διαδικτυακή προβολή και ψηφοφορία των ταινιών στο διάστημα από 1 έως 31 Ιουλίου 2019. Η συμμετοχή των ταινιών είναι προαιρετική και όσοι παραγωγοί και σκηνοθέτες δεν επιθυμούν την διαδικτυακή προβολή – ψηφοφορία της ταινίας τους μπορούν να αρνηθούν την συμμετοχή τους. Η ανάρτηση των ταινιών θα γίνει εδώ (www.shortfilm.gr) και το βραβείο θα είναι αξίας 300,00 ευρώ χορηγία της t-shOrt.

Κριτική επιτροπή:

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αποτελούνται από ανθρώπους του κινηματογράφου με εμπειρία κυρίως στην διανομή της μικρού μήκους ταινίας. Χαρακτηρίζονται από αγάπη και πάθος για την μικρή ταινία και έχουν ως κύριο ενδιαφέρον τους την ανάπτυξη του τομέα της προώθησης της μικρού μήκους ταινίας στις αίθουσες και το ευρύ κοινό.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής:

Δημήτρης Καλαντίδης
• Ιστορικός και Κριτικός Κινηματογράφου
• Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.)

Ο Δημήτρης Καλαντίδης είναι ιστορικός και κριτικός κινηματογράφου και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας και της Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιστορία και Θεωρία του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Συγγραφέας του βιβλίου Ελληνική κινηματογραφική βιβλιογραφία 1923-2000 και κειμένων σε συλλογικούς τόμους, περιοδικά και εφημερίδες.
jim_kalant@hotmail.com

Βελισσάριος Κοσσυβάκης
• Διανομέας
• Ιδιοκτήτης του κινηματογράφου "Studio Art Cinema"

Αμέρισσα Μπάστα
• Σκηνοθέτης

Ανδρέας Σωτηρακόπουλος
• Διανομέας
• Ιδιοκτήτης του κινηματογράφου "Μικρόκοσμος"

Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
• Σκηνοθέτης - Παραγωγός
• Καλλιτεχνικός Διευθυντής του b.b.i.s.f.f.

Φωτογραφίες:
• Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής
• Κινηματογράφος "Microkosmos"
• Κινηματογράφος "Studio Art Cinema"
• Το logo της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.)